در نشست پایان سال شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور جمع کثیری از بانوان فعال اقتصادی برگزار شد، زنان مدیرانی توانمند عنوان شدند که با بهره مندی از توازن در میان کلیه ضریب های هوشی، افرادی مؤثر در اقتصاد و توسعه پایدار به شمار می روند.

رئیس شورای عالی بانوان در این نشست با اشاره به نقش مؤثر بانوان در جامعه و اقتصاد کشور گفت: شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری دو همایش تحت عنوان دختران شهر فیروزه ای به شناسایی و استفاده از ظرفیت دختران توانمند اصفهان پرداخت که با حضور ۵۵۰ نفر برگزار شد.

زهرا اخوان نسب در ادامه افزود: همایش روز زن با ۴۰۰ شرکت کننده از جمله همایش های بزرگی بود که در سال جاری برگزار شد و بر اهمیت جایگاه زنان در اقتصاد و توسعه پایدار بیش از پیش تأکید گردید.

وی اظهار کرد: چهار کمیته زیر مجموعه شورای عالی بانوان فعالیت می کنند که هر کمیته با حدود ۳۰ عضو، هفت جلسه در طول سال برگزار کرده است.

رئیس شورای عالی بانوان ، مشاوره در زمینه کسب و کار به بیش از ۶۰ نفر، برگزاری جلسات آموزشی در داخل و خارج از استان و بازدید از کارخانه ها، مراکز آموزشی و نمایشگاه های مختلف را از جمله اقدامات شورای عالی بانوان در سال ۹۶ عنوان کرد.

اخوان نسب در پایان به سفر هیئت بانوان فعال اقتصادی به فرانسه اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته از سوی بانوان اقتصادی اصفهان، توانستیم جزو چهارمین های اتاق بازرگانی در جهان قرار بگیریم.

در ادامه این نشست، رئیـس اتـاق اصفهـان بیان کرد: بانـوان به دلیـل نظـم و انضبـاط بیشـتری کـه دارند، مـی تواننـد در نقـش های مدیریتـی، موفـق باشـند.

سـهل آبـادی، فعالیت شـورای عالی بانوان اتاق اصفهان را در مقایسـه با سـایر اتاق های بازرگانی در سـطح برتر توصیف کـرد و افـزود: این شـورا مـی توانـد الگویـی بـرای سـایر اتاقهـا باشـد.

علی اکبر سقایی از مشاورین شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه، تشکیل شرکت های کمپانی مدیریت صادرات را مهمترین عامل در اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اگر ایران بتواند صادرات غیر نفتی موفقی داشته باشد، به طور قطع رشد می کند ، از این رو توجه به ظرفیت های بین المللی شهر و کشور، توجه به مجموعه ها، روندها و کلان روندهای جهانی، روندهای اقتصادی جهانی و فرصت های کسب وکار جهانی بیش از پیش اهمیت می یابد.

وی اظهار کرد: غذا، سلامتی، آب و انرژی چهار فضایی هستند که از طریق برخورد با تکنولوژی و البته صنایع فرهنگی فرصت های بی شماری را برای تجارت های جدید بوجود می آورند.

سقایی اذعان کرد: ستاره های قطبی که می بایست در سال آتی به آن توجه کرد، تولید بذر پیشنهاد در راستای تولید ثروت و سرمایه است.

وی سرمایه را عامل اصلی توسعه دانست و تصریح کرد: باید به طور منظم بذرهای جدید ایجاد کرده و ایده های جدید را با توجه به نیاز جامعه تولید کنیم تا پس از بومی سازی، برای تمامی جامعه بازنشر شود.

در پایان این نشست، رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـه موضوع کارآفرینـی و فعالیـت اقتصـادی در حوزه سـلامت پرداخت و گفت: کالاها و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، در زمره کالاهـای پرمصرفـی هستند کـه سـه برابـر نقدینگـی تولیـد دارو را بـه خود اختصـاص مـی دهنـد؛ ضمـن آنکـه با توجه بـه بازارهای کشـورهای منطقه، مـی تـوان بـه صـادرات نیـز پرداخت؛ همچنیـن انواع لـوازم طبی مربـوط به سـبک زندگی راحت و سـالم تر و انـواع مکمـل هـای غذایـی، در ایـن زمـره قـرار دارند.