شورای عالی بانوان

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار با(شعار زنان هم پیمانان توسعه و برکت اقتصادی )
با شرکت در فراخوان ارسال مقالات بااهداف و محورهای ذکر شده در این همایش شرکت فرمایید.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید